Podstawą prawidłowego zaprojektowania wielkości strefy regeneracyjnej, filtra mineralno roślinnego (złoża bagiennego) z dodatkiem specjalnie dobranych minerałów w tym wymieniaczy jonowych i absorbentów, które czyszczą cyrkulującą wodę jest znajomość parametrów wody służącej do pierwszego napełnienia i uzupełniania wody w stawie. W tym celu konieczne jest wykonanie analizy wody. Od wyników tego badania zależy czy dany typ stawu kąpielowego można zrealizować i jaki sposób uzdatniania wody będzie najwłaściwszy. Analiza wody pozwoli określić jakie proporcje powinny mieć poszczególne strefy stawu, jak dobrać substrat mineralny do stref filtracyjnych, czy konieczne będzie zainstalowanie filtra bębnowego i jakie rośliny repozycyjne mają szansę rozwoju i wzrostu.

Więcej informacji na temat doboru złoża mineralnego: Substraty mineralne do stawów kąpielowych

Cykliczne badania wody powinni wykonywać też właściciele już zbudowanych stawów kąpielowych i basenów ekologicznych. Analizy takie muszą być robione minimum 3 razy w roku, zawsze na wiosnę i koniecznie późną jesienią. Znając podstawowe parametry wody można poznać przyczyny problemów ze stawem, ekspansją glonów lub złą jakością wody. Można zapobiec intensywnemu rozrostowi glonów nitkowatych podczas zimy, uniknąć zielonej wody w sezonie kąpielowym i dokładnie dobrać właściwe preparaty pielęgnacyjne, koagulanty lub adsorbenty.

Hydroidea wykonuje szybkie i bardzo precyzyjne badania wody w stawach kąpielowych, basenach ekologicznych i innych zbiornikach wodnych pozwalające na określenie jej jakości i kontrolę jej najważniejszych parametrów. Po przeprowadzonym badaniu wody pobranej ze stawu firma opracowuje program pielęgnacyjny i naprawczy dla danego zbiornika wodnego.

Koszt takiej usługi (rozszerzona analiza) to wydatek 560 zł netto. Wodę należy dostarczać w czystej, napełnionej do samej góry (bez pęcherzyków powietrza) butelce 1.5 litra. Woda powinna zostać zbadana najpóźniej w przeciągu 48 godzin od jej napełnienia.

Badanie wody obejmuje m.in:

  • twardość węglanową KH
  • wartość PH
  • twardość wody GH
  • fosforany
  • zawartość azotanów i azotynów
  • jony amonowe NH4
  • chlor

Firma wykonuje też rozszerzone analizy tj. przewodność, odczyn pH, potencjał Redox, twardość całkowitą ,twardość karbonatową, związki amonowe, azotany, azotyny, żelazo, mangan, fosfor rozpuszczony, fosfor całkowity i chlorki.

Więcej informacji na temat badań wody przed budową stawu kąpielowego: Badania wody

Poniżej przedstawiamy podstawowe parametry wody w stawie kąpielowym

Odczyn pH

Najważniejszym parametrem wody, charakteryzującym jej jakość, jest odczyn pH. Określa on kwasowość i zasadowość wody definiując jednocześnie warunki dla rozwoju organizmów zwierzęcych i roślinnych. Odczyn weryfikuje także zwartość amoniaku i azotynów. Prawidłowa wartość pH waha się pomiędzy 7,5 a 8,5. Wody naturalne posiadają głównie odczyn zasadowy który jest typowy dla wartości w granicach 8,2 – 8,3. Wszelkie odstępstwa od tych wartości mają wpływ na jakość wody i mogą prowadzić do rozwoju bakterii wytwarzających toksyczne związki dla organizmów wodnych, np. rozkład azotanów w trujące azotyny. Wahania odczynu pH następują w ciągu doby podczas procesów fotosyntezy oraz podczas oddychania roślin i glonów. Gdy różnica wartości odczynu pH zmienia się o jeden stopień należy natychmiast podnieść zdolność buforową wody, która zwiększa odporność na wszelkie ingerencje. Stosunek kwasów i zasad, nawet przy tak niewielkich wahaniach, zmienia się diametralnie, dla przykładu woda o odczynie pH 6 zawiera 10 razy więcej kwasów niż woda o odczynie pH 7, a ta nawet 100 razy tyle co woda o odczynie pH 8. Woda, która ma zbyt wysoki odczyn pH, nie wytwarza substancji odżywczych potrzebnych dla rozwoju roślin i jednocześnie przyczynia się do rozwoju pasożytów ryb. Ponadto jony amonowe przekształcają się w toksyczny amoniak doprowadzający nawet do śnięcia ryb. Zbyt niski odczyn pH wody, związany z wysokim stężeniem kwasu węglowego, również jest szkodliwy dla organizmów żyjących w wodzie. Zwiększa się wówczas ilość kwasu azotowego występującego w postaci azotynów. Optymalnymi warunkami dla organizmów do życia w wodzie, jest utrzymanie odczynu pH wody w zakresie pH 7,5 – 8,5 czyli lekko zasadowego. Należy systematycznie wykonywać kontrolę odczynu pH wody.

Przewodność

Przewodność, czyli inaczej przewodnictwo elektrolityczne, określa zdolność roztworu wodnego do przewodzenia prądu, które zależy od temperatury oraz obecności jonów – ich stężenia, ruchliwości i wartościowości. Przewodność wody można uważać za wskaźnik zawartości soli. Woda zawierająca mało jonów ma małą przewodność, z kolei wody morskie o wysokiej zawartości jonów – dużą przewodność. W pomiarach stosuje się przede wszystkim jednostkę mikrosimensy/cm (μS/cm). W wodach słodkich i stawach kąpielowych wartość tego parametru waha się w granicach 300 – 1200 μS/cm. Poniżej wartości 300 μS/cm wody mają mniejszą przewodność a tym samym są bardziej wrażliwe na czynniki zewnętrzne wpływając tym samym np. na zmianę odczynu pH. Przewodność powyżej 1200 μS nie charakteryzuje już wód słodkich.

Twardość ogólna

O twardości wody decydują rozpuszczone w niej minerały, przede wszystkim jony magnezu i wapnia. Natomiast ich stężenie określane jest twardością ogólną wody. Jest ona kluczowym elementem czynnych ekosystemów wodnych, gdyż żadne organizmy nie żyją w krystalicznie czystej wodzie pozbawionej jonów. Jednostką twardości wody jest °dH oraz mmol/l. Wody słodkie charakteryzują wartości pomiędzy 5 a 20 °dH. Twardość ogólna to suma twardości trwałej i nietrwałej czyli węglanowej.

Twardość węglanowa KH

Twardość węglanowa stabilizuje ustalony odczyn pH w wodzie a wysoka jej wartość ogranicza zmiany kwasowości i zasadowości wód. Wody z wysoką twardością węglanową nazywane są wodami dobrze zbuforowanymi, które pozytywnie wpływają również na rozwój roślin wodnych i organizmów. Twardość węglanowa, którą podaje się w °dH i mmol/l, w stawach kąpielowych powinna wynosić pomiędzy 5,5 a 14 °dH. Wodorowęglan wapnia, czyli KH powstaje w wyniku związania się wapnia z kwasem węglowym, powstałym w wyniku rozpuszczenia się dwutlenku węgla w wodzie. Zmniejszająca się w wodzie ilość dwutlenku węgla przyczynia się do obniżenia wartości kwasu węglowego i niekorzystnego wzrostu odczynu pH. Następuje rozkład KH na nierozpuszczalny wapień i kwas węglowy tzw. biogenne odwapnienie.

Azotyny

Azotyny to rozpuszczalne w wodzie nieorganiczne związki, które powstają w wyniku redukcji azotanów lub podczas utleniania amoniaku. Są związkami toksycznymi i nie powinny być w ogóle wykryte w analizie czynnego zbiornika wodnego. Już niewielkie stężenie azotynów wynoszące 0,1 – 0,2 mg/l może spowodować zatrucie ryb żyjących w wodzie przez przedostawanie się do ich krwiobiegu, utrudnienia w pobieraniu tlenu i jednoczesne ich duszenie. Wskaźnikiem zawartości azotynów jest odczyn pH oraz stężenie jonów amonowych i azotanów. Toksyczność azotynów dla organizmów żywych zwiększa się gdy odczyn pH jest niski. Do zaburzenia równowagi biologicznej w wodzie dochodzi również w przypadku dużej zawartości stężenia jonów amonowych i azotanów. Wodę, w której stężenie azotynów przekracza wartość 0,3mg/l, określa się mianem wody zatrutej. Aby przeciwdziałać takiej sytuacji należy jak najszybciej użyć specjalnych środków bakteryjnych rozkładających azot.

Jony amonowe

Jony amonowe to związki azotu rozpuszczalne w wodzie powstające w wyniku niecałkowitego rozkładu odchodów ryb bądź dostania się do wód przez wody powierzchniowe wraz z nawozami. W przeciwieństwie do azotynów, toksyczność wód wzrasta gdy odczyn pH wody jest wyższy. Jony amonowe przekształcają się w amoniak i mogą powodować poważne uszkodzenia błon śluzowych u ryb.

Azotany

Porównywalnie jak azotyny i jony amonowe, również azotany są związkami azotu rozpuszczalnymi w wodzie, z tym że nie są tak toksyczne. Mogą być jedynie substancją odżywczą dla rozwijających się w wodzie glonów. Poziom azotanów może się nasilać w sytuacji rozkładu związków organicznych lub gdy zostaną one wprowadzone do zbiornika wraz z wodami powierzchniowymi.

Fosforany

Ważnym czynnikiem decydującym o występowaniu glonów w wodach są fosforany będące podstawowym pokarmem glonów. Im większe stężenie fosforanów w wodzie, tym większa ilość rozwijających się glonów. Maksymalne dopuszczalne stężenie wynosi ok. 0,03 mg/l. W stawach kąpielowych przekroczenie poziomu 0,035 mg/l będzie już powodowało rozwój glonów nitkowatych. Fosforany mogą przedostać się do wód wraz z pokarmem dla ryb, z wodami opadowymi, z wodami powierzchniowymi bogatymi w nawozy roślinne lub bezpośrednio z wodą wykorzystaną do napełnienia zbiornika. Duże stężenie fosforanów znajduje się w wodach z wodociągów, dlatego warto wcześniej się upewnić jaki jest ich poziom zlecając nam analizę i badanie wody. Aktualnie, nadmiar fosforanów jest najczęstszym problemem występującym w stawach kąpielowych. Mogą być one stale uwalniane do wody przez materiały wykorzystywane do budowy zbiornika, jego otoczenia jak również prze same glony. Glony nitkowate pobierają i magazynują fosforany w swojej biomasie, często więc pomimo nadmiernego rozwoju glonów w stawie, badania wody nie wykazują ich obecności. Może to uśpić naszą czujność a trzeba pamiętać, że obumierające glony uwolnią ponownie fosforany do wody i tym samym wywołają jeszcze większy ich rozrost. W celu ich usunięcia należy stosować tylko bezpieczne preparaty specjalistyczne typu PhosSorb.

0802

Szkolenia i kursy

Dla wszystkich zainteresowanych tematem stawów kąpielowych i biobasenów zapraszamy na szkolenia z zakresu projektowania, budowy i pielęgnacji stawów kąpielowych...

0802

Europejskie normy FLL

Wytyczne FLL są zbiorem zaleceń oraz odniesień do norm, określających wymagania techniczne oraz parametry dla materiałów wykorzystywanych do budowy stawów kąpielowych. FLL, czyli Stowarzyszenie Badania Rozwoju i Kształtowania Krajobrazu, jest organizacją utworzoną w 1975 roku w Niemczech, wydającą n...

Roman Bloch
prezes zarządu

Hydroidea Sp. z o.o Sp.k.
ul. Szachowa 1 budynek OKW lok. B11
04-894 Warszawa, woj. mazowieckie

tel./fax: 22 610 17 72
mobile: +48 519 619 519
biuro@stawykapielowe.com